SPECIAL INVESTIATION

MRI Prostate

(પુરૂષ માં પોસ્ટેટ ગ્રંથી ની તપાસ)

શું જાણી શકાય ?
  • Prostate માં કેન્સર ની અસર છે કે નહીં
  • જો હોય તો કયા ભાગમાં છે?
  • આજુ બાજુ ફેલાયેલું છે કે નહિં
  • Biopsy લેવી હોય તો ક્યા ભાગમાંથી લેવી તેની નક્કી કરી શકાય.
  • Treatment પછી કેટલો ફરક પડ્યો છે કે નહિં.
કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

સાદી પ્રોસ્ટેટ ની તપાસ માં કોઇ પણ તૈયારી ની જરૂર નથી. મશીન ટેબલ પર સૂઇને ૨૦ min માં તપાસ પૂરી થઇ જાય છે. કોઇપણ આડ અસર હોતી નથી. જો ઇંન્જેક્શન આપવું પડે (જેની જરૂર ખૂબ ઓછી હોય છે તો ૨ કલાક ભૂખ્યા રહેવાની જરૂર હોય છે.)

WhatsApp WhatsApp us